بازدهی سیستمهای تهویه و شرایط اقلیمی متفاوت

بازدهی سیستمهای تهویه و شرایط اقلیمی متفاوت

بازدهی سیستمهای تهویه و شرایط اقلیمی متفاوت 150 150 ghmuser

سیستم تهویه، در تعریف ساده، تهویه به معنای عبور جریان هوا به داخل سالن و خروج هوای داخل به بیرون است. با اینکه در پرورش طیور نیازهای تهویه‌ای زمستان و تابستان بسیار متفاوت است، اما استفاده از سیستم تهویه ﺩر تمام فصول سال به طور مداوم و روزانه ضروری است. اهمیت تهویه در تامین اکسیژن مطلوب و دفع گازهای مضر زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بتوان نیازهای تنفسی پرنده‌ای را که در مدت ۶ هفته به پنجاه برابر وزن تولد خود می‌رسد، تامین کرد. میزان هوایی که باید از طریق سیستم تهویه وارد و خارج شود به سن و وزن گله، نژاد و سویه، دمای سالن و شرایط آب و هوایی خارج از سالن بستگی دارد. به طور کلی هر چه هوا گرم‌تر و گله مسن‌تر باشد، میزان تبادل هوا توسط سیستم تهویه افزایش خواهد یافت.

سیستم تهویه

گروه تجاری پرندگان بهشتی

  تلفن دفتر مدیریت :

0019029897070 (کانادا )

تلفن تماس بخش فروش :

0933-333-1030

 تلفن تماس پشتیبانی سایت :

0936-471-1622